ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านเทพนคร

 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๐

๑๙

อนุบาล ๒

๑๒

๑๐

๒๒

รวมก่อนประถมศึกษา

๒๒

๑๙

๔๑

ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑

๑๐

๑๑

ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๒

๑๒

๑๗

ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๓

๑๑

๑๔

ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๔

๑๒

๑๙

ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๕

๑๓

๒๑

ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖

๑๘

๒๓

รวมประถมศึกษา

๗๖

๓๐

๑๐๖

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๑

๑๙

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๒

๑๙

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๖

๑๙

๔๕

รวมทั้งหมด

๑๒๔

๗๐

๑๙๔