คณะผู้บริหาร

นางจินตนา เลิศมธุรพจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา