ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ คณิกา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๙ มิ.ย ๒๔๘๒ - ๖ ก.ค ๒๔๘๓
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา อินทรเกษม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๗ ก.ค. พ.ศ.๒๔๘๓ - ๔ พ.ย พ.ศ.๒๔๘๔
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ กลิ่นบัว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๕ พ.ย พ.ศ ๒๔๘๔ - ๒๕ มิ.ย ๒๔๘๕
ชื่อ-นามสกุล : นายโอบ เสือยิ้ม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๖ มิ.ย พ.ศ.๒๔๘๕ - ๘ พ.ย. พ.ศ.๒๔๘๕
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญคง ธรรมสอน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๙ พ.ย. พ.ศ.๒๔๘๕ - ๘ มิ.ย. พ.ศ.๒๔๘๖
ชื่อ-นามสกุล : นายชั้น โตพุ่ม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๙ มิ.ย พ.ศ.๒๔๘๖ - ๑ ต.ค พ.ศ.๒๔๘๖
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต ธรรมบุตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒ ต.ค พ.ศ.๒๕๑๖ - ๓๐ ก.ย พ.ศ.๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ กมลวิบูลย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๘ พ.ย. พ.ศ.๒๕๔๔ - ๑๖ ก.ค. พ.ศ.๒๕๕๑
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนา ทรงประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยกาโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๒ ก.ค. พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๙ ธ.ค. พ.ศ.๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ กมลวิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเผดิม รัตถา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยกาโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ มี.ค พ.ศ.๒๕๕๓ - ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๔
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๕ - ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา เลิศมธุรพจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พ.ค.2561 - ปัจจุบัน