ข่าวประชาสัมพันธ์
(PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (อ่าน 39533) 31 มี.ค. 60
ผลการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านเทพนคร (อ่าน 1920) 05 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านเทพนครประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1826) 04 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านเทพนคร ประกาศผลสอบราคาจ้าง (ซ่อมแซมโรงอาหาร) (อ่าน 1543) 05 มี.ค. 58
ร่างขอบข่ายเขตงาน ( Terms of Reference:TOR) การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 (อ่าน 1747) 16 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านเทพนคร จัดสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ซ่อมแซมโรงอาหาร) (อ่าน 1537) 16 ก.พ. 58
ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ โรงเรียนบ้านเทพนคร (อ่าน 1834) 12 ธ.ค. 57