ข่าวประชาสัมพันธ์
(PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community (อ่าน 23218) 31 มี.ค. 60
ผลการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านเทพนคร (อ่าน 1604) 05 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านเทพนครประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1548) 04 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านเทพนคร ประกาศผลสอบราคาจ้าง (ซ่อมแซมโรงอาหาร) (อ่าน 1267) 05 มี.ค. 58
ร่างขอบข่ายเขตงาน ( Terms of Reference:TOR) การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 (อ่าน 1428) 16 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านเทพนคร จัดสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ซ่อมแซมโรงอาหาร) (อ่าน 1286) 16 ก.พ. 58
ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ โรงเรียนบ้านเทพนคร (อ่าน 1577) 12 ธ.ค. 57