บุคลากรโรงเรียนบ้านเทพนคร

นางจินตนา เลิศมธุรพจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุกานดา หลิ่มรักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุนีย์ สุพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายเชาวลิตร มากดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรพีพร ทองสุพรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจิดาภา เงินอาจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายบัลลังก์ ฉิมพาลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจินตนา ก้อนจันทร์เทศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายจิรายุ เถาว์โท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวัลลภ ทับแคลน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายชรจ ขำชาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายศุภกิจ บำรุงศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายบรรลัง บุญแตง
ช่างไม้ 4