บุคลากรโรงเรียนบ้านเทพนคร

นางจินตนา เลิศมธุรพจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธนพร วรเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสุกานดา หลิ่มรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวสุจิตรา อิ่มสำราญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรพีพร ทองสุพรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายกฤษฏา มีบ้านหลวง
ครู คศ.2

นางสาวจิดาภา เงินอาจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : jitradal881@gmail.com

นางสาวจินตนา ก้อนจันทร์เทศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายศุภกิจ บำรุงศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอุดมลักษณ์ บุญมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายชรจ ขำชาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายจิรายุ เถาว์โท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายบัลลังก์ ฉิมพาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายบรรลัง บุญแตง
ช่างไม้ 4

นางสาวอริสรา การภักดี