บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทพนคร

นางพวงผกา ภู่สุวรรณ
ครู คศ.1

นางลัดดาวัลย์ รามสูต
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนงค์ สมตัว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวขนิษฐา พูลพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก