คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล บุญธรรม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ต่ายเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสงกรานต์ แพรน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิตร มากดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนีย์ บริรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางมะรินทร์ ประสิทธิเขตกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย หล่อมแสง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระวชิรวิทย์ วชิรญาโณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา เลิศมธุรพจน์
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ