คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรทัย ใจบุญ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : นายพัชรพงษ์ วิระหา
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ ๑
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพา อักษร
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ ๒
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศินา คำบรรลือ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไพลิน ทองสุข
ตำแหน่ง : เลขาณุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาพัชร อ่อนกล้า
ตำแหน่ง : ปฎิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๓